Maturita 2024

ROZVRH / POR / STRAVOVÁNÍ / ROČNÍKOVKY / FORMULÁŘE

Přihláška k MZ

Školní seznam maturitní četby

Kritéria pro tvorbu seznamu maturitní četby

Žádost o nahrazení profilové MZ z cizího jazyka certifikátem

Maturitní témata a okruhy naleznete v Teamsech.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SPOLEČNÁ ČÁST MZ:

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka (anglického, francouzského, německého nebo ruského), nebo matematiky. Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám (z matematiky nebo cizího jazyka).

Zkoušky se konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Aktuální informace ohledně společné části MZ naleznete na https://maturita.cermat.cz/

PROFILOVÁ ČÁST MZ:

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (z písemné práce a ústní zkoušky) a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (z písemné práce a ústní zkoušky) a z dalších 2 povinných zkoušek. Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, pak lze jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit “certifikátem” (výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B2 nebo vyšší pro AJ a na úrovni B1 nebo vyšší pro ostatní jazyky). Stejně tak lze výsledkem standardizované zkoušky nahradit jednu nepovinnou zkoušku (zde postačuje jazyková znalost na úrovni B1). Žádost o nahrazení podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března.

Žák může nejvýše jednu zkoušku profilové části konat formou maturitní práce.
Maturitní práci lze vypracovat pouze v předmětu vyučovaném na škole (za podmínky splnění nutné hodinové dotace). Vypracováním maturitní práce nelze konat tzv. „vázanou zkoušku“. Žák třetího ročníku, který v následujícím roce hodlá skládat profilovou zkoušku formou maturitní práce, kontaktuje potenciálního vedoucího maturitní práce a společně dohodnou bližší podrobnosti budoucí maturitní práce. V případě, že potenciální vedoucí práce nevyučuje dotyčného žáka zvolenému maturitnímu předmětu, kontaktují příslušného vyučujícího, který žáka tento předmět vyučuje. V případě kladného stanoviska obou vyučujících podá žák řediteli školy prostřednictvím předsedy předmětové komise Žádost o vypracování maturitní práce, a to nejpozději do 20. června.  Ředitel školy rozhoduje o umožnění složení maturitní zkoušky formou maturitní práce na základě doporučení pedagogické rady, která se koná v závěru třetího ročníku. Při vypracovávání maturitní práce žák dodržuje Pokyny pro vypracování maturitní práce.

Podrobnosti konání profilové části

Nabídka předmětů profilové části

Kritéria hodnocení ČJL

Kritéria hodnocení cizí jazyk

Kritéria hodnocení EV

Kritéria hodnocení TV

Další pravidla hodnocení

Podrobné informace Vám podají vyučující jednotlivých předmětů.

TERMÍNY

→ do 30. 11. 2023: odevzdání podkladu pro přihlášku k maturitě jaro 2023 třídnímu učiteli

→ do 31.1.2024: odevzdání maturitní práce (ve fyzické podobě, 2 ks)

→ do 31. 3. 2024: odevzdání seznamu 20 literárních děl řediteli školy

18.-22. 4. 2024: písemné profilové zkoušky z ČJL a cizích jazyků

→ 26. 4. 2024: poslední zvonění

2.–7. 5. 2024: didaktické testy z ČJL, MAT a cizích jazyků

?. 5. 2024: praktická část MZ

→15. 5. 2024: termín uvolnění výsledků didaktických testů, ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den

20.–24. 5. 2024: ústní část MZ

Podmínka připuštění k maturitě:
Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce je uzavření 4. ročníku, tj. ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. ročníku musí být žák hodnocen, a to známkou 1 – 4.