Maturita jaro 2022

ROZVRH / POR / STRAVOVÁNÍ / ROČNÍKOVKY / FORMULÁŘE

Školní seznam maturitní četby

Kritéria pro tvorbu seznamu maturitní četby

Maturitní témata a okruhy naleznete v Teamsech.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SPOLEČNÁ ČÁST MZ:

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka (anglického, francouzského, německého nebo ruského), nebo matematiky. Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám (z matematiky nebo cizího jazyka).

Zkoušky se konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Aktuální informace ohledně společné části MZ naleznete na https://maturita.cermat.cz/

PROFILOVÁ ČÁST MZ:

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (z písemné práce a ústní zkoušky) a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka ( z písemné práce a ústní zkoušky) a z dalších 2 povinných zkoušek. Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Žák může nejvýše jednu zkoušku profilové části konat formou maturitní práce:

Podrobnosti konání profilové části

Nabídka předmětů profilové části

Kritéria hodnocení ČJL

Kritéria hodnocení cizí jazyk

Kritéria hodnocení EV

Kritéria hodnocení TV

Další pravidla hodnocení

Podrobné informace Vám podají vyučující jednotlivých předmětů.

TERMÍNY

→ do 30. 11. 2021: odevzdání podkladu pro přihlášku k maturitě jaro 2020 třídnímu učiteli

→ do 31.1.2022: odevzdání maturitní práce (ve fyzické podobě, 2 ks)

→ do 1. 4. 2022: odevzdání seznamu 20 literárních děl

1. 4. 2022: písemná profilová zkouška z ČJL

11. 4. 2022: písemná profilová zkouška z anglického a ruského jazyka

12. 4. 2022: písemná profilová zkouška z francouzského jazyka

→ 29. 4. 2022: poslední zvonění

2. – 5. 5. 2022: didaktické testy z ČJL, MAT a cizích jazyků

→15. 5. 2022: termín uvolnění výsledků didaktických testů, ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den

16.–20. 5. 2022: ústní maturity

Podmínka připuštění k maturitě:
Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce je uzavření 4. ročníku, tj. ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. ročníku musí být žák hodnocen, a to známkou 1 – 4.