Školská rada

ŠKOLA / ZAMĚSTNANCI / ŽÁCI / SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL / PROJEKTY / DOKUMENTY

ŠKOLSKÁ RADA SGV

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada, která je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU ČLENY ŠKOLSKÉ RADY

za zřizovatele: P. Josef Čunek SJ

za zákonné zástupce žáků: Bc. Jiří Valenta (jirka81@gmail.com)

za pedagogické pracovníky: P. Radim Kuchař (radim.kuchar@sgv.cz)

Rodiče a zákonní zástupci žáků mají možnost obracet se na P. Radima Kuchaře (zástupce pedagogů) a pana Jiřího Valentu (zástupce rodičů a zákonných zástupců) s dotazy a připomínkami týkajícími se chodu a správy školy prostřednictvím e-mailu: skolska.rada@sgv.cz.