Ročníkové práce

ROZVRH / POR / STRAVOVÁNÍ / MATURITA / FORMULÁŘE

HLAVNÍ TERMÍNY

 • do 29.9.2023 - zvolen a zkontaktován vedoucí práce
 • do 29.9.2023 -  zapsáno a odevzdáno Zadání tématu ročníkové práce
 • do 15.1.2024 - odevzdána polovina RP (přes MS Teams), druhá konzultace s vedoucím RP
 • V průběhu února – dubna 2024 – třetí konzultace s vedoucím RP
 • do 3.5.2024 - poslední konzultace práce s vedoucím
 • do 13. května 2024 - odevzdána celá práce - tištěná podoba i elektronická verze práce na MS Teams
 • od 25. do 26. června 2024 - obhajoby prací

TIŠTĚNÁ VERZE PRÁCE

 • žák odevzdá RP svému vedoucímu práce do 13.5. 2024 v jednom písemném vyhotovení
 • RP bude svázána jako nedělitelný celek (např. proděravění listů papíru a vložení do eurosložky se svorkami, nebo pomocí kroužkové vazby)
 • písemné vyhotovení a elektronickou verzi si ponechá škola k případné archivaci. RP bude uložena na Stojanově gymnáziu, Velehrad a se souhlasem autora (viz Prohlášení) může být poskytnuta jako studijní materiál i dalším osobám.

ELEKTRONICKÁ VERZE PRÁCE

 • v den odevzdání písemné verze RP nahraje žák svoji práci do týmu Ročníkové práce v prostředí MS Teams a to ve dvojí podobě: ve formátu PDF a ve formátu DOCX či ODT
 • elektronická verze musí být totožná s odevzdanou písemnou prací
 • doporučená velikost 10–15 MB
 • přílohy pro zvukový záznam ve formátu MP3, pro videozáznam ve formátu MP4, pro ostatní přílohy formát ZIP 15 MB
 • pokud žák neodevzdá ročníkovou práci z vážných důvodů ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání ročníkové práce. Pokud ředitel školy omluvu uzná, určí náhradní termín pro odevzdání ročníkové práce.

NEODEVZDÁNÍ ČÁSTI PRÁCE V LEDNOVÉM TERMÍN

 • pokud žák neodevzdá při konzultaci do 15. 1. 2024 polovinu své práce, bude mu výsledná známka (po obhajobě) snížena o jeden klasifikační stupeň
 • pokud žák neodevzdá do 15. 1. 2024 polovinu své práce, nebude klasifikován z předmětu, ve kterém práci píše.
 • zároveň dostane nový termín odevzdání poloviny práce 

NEODEVZDÁNÍ PRÁCE V KVĚTNOVÉM TERMÍNU NEBO NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ

 • pokud žák neodevzdá celé znění své práce do 13. 5. 2024, nebo pokud nebude práce doporučena k obhajobě (ať už vedoucím práce či oponentem):
  • žák nebude klasifikován z předmětu, ve kterém práci píše
  • žák dostane PŘIDĚLENO nové téma RP (lišící se od původního). Novou RP musí vypracovat do 29. 7. 2024
  • celkové hodnocení nové RP bude (opět) sníženo o jeden stupeň
  • termín obhajoby bude stanoven v posledním týdnu měsíce srpna
  • posudky vedoucího a oponenta žákům předány v elektronické podobě v rámci prostředí MS Teams nejpozději 10 dnů před konáním obhajoby
  • pro práci a s ní související předmět platí stejný způsob hodnocení jako v řádném termínu.

NEODEVZDÁNÍ PRÁCE V ČERVENCOVÉM TERMÍNU NEBO NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ

 • pokud žák neodevzdá celé znění své práce do 29. 7. 2024, nebo pokud nebude práce doporučena k obhajobě:
  • celkové hodnocení RP bude (opět) sníženo o jeden stupeň
  • žák není klasifikován z předmětu, ve kterém píše RP a nemůže tedy postoupit do vyššího ročníku
  • ředitel školy rozhodne o náhradním zářijovém termínu, ve kterém musí být RP řádně obhájena. Zároveň rozhodne o (ne)udělení kázeňského postihu.

KOORDINÁTOR ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

 • Mgr. Eva Pěchová (eva.pechova@sgv.cz)

CO JE ROČNÍKOVÁ PRÁCE

 • ročníková práce (dále jen RP) je odborná práce žáka 1. až 3. ročníku, kterou vypracovává pod vedením učitele, či jiného vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance Stojanova gymnázia, Velehrad (jiným zaměstnancem se rozumí např. zaměstnanec Domova mládeže)
 • RP žák vypracovává v rámci vybraného předmětu na téma, které si volí sám po konzultaci s vedoucím
 • RP je součástí klasifikace pro vybraný předmět za druhé pololetí (podílí se na závěrečné známce 20%)
 • RP se skládá ze sepsání práce, její prezentace a ústní obhajoby před komisí
 • RP musí splňovat všechny níže uvedené formálně-technické a strukturální požadavky, jinak nemůže být vedoucím práce doporučena k obhajobě
 • RP nebude rovněž doporučena k obhajobě, pokud žák nesplní přesně stanovený počet stran textu

PROČ SE PÍŠE ROČNÍKOVÁ PRÁCE

 • žák se učí samostatně pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, internetové zdroje)
 • žák pomocí odborných metod zkoumá danou problematiku, získává informace z oblasti svého tématu
 • žák zpracovává získané informace do podoby odborné práce
 • žák se učí formulovat své vlastní myšlenky, názory, závěry, nová zjištění
 • cílem RP je přinést nové zjištění, resp. vlastní pohled na problematiku své RP, zaujmout a formulovat vlastní postoj k dané problematice

VÝBĚR VEDOUCÍHO PRÁCE

 • každý pedagog, či jiný vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec Stojanova gymnázia, Velehrad má stanovený počet RP pro jednotlivé ročníky, jejichž může být vedoucí
 • seznam vedoucích a počet jimi vedených ročníkových prací bude zveřejněn v týmu Ročníkové práce v MS Teams, do kterého jsou automaticky zařazeni všichni žáci 1. – 3. ročníku
 • žák je povinen kontaktovat zvoleného vedoucího, požádat jej o vedení své RP a zkonzultovat s ním návrh vlastního tématu
 • vedoucí RP musí být zvolen a zkontaktován do konce září daného roku (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací)
 • žákům, kteří nesplní výše uvedené kroky, bude první říjnový týden daného roku vedoucí RP přidělen Koordinátorem RP (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací)
 • žák nemůže psát RP ve dvou po sobě jdoucích letech u stejného vedoucího práce a ze stejného předmětu (tedy může psát v 1. a 3. ročníku u stejného vedoucího/ze stejného předmětu)
 • žák může zažádat o možnost rozšíření své práce z minulého ročníku. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. Podmínkou vyhovění této žádosti je účast na soutěži SOČ v březnu/dubnu 2023 (bude upřesněno)
 • v případě vedoucího mimo SGV je nutné mít interního vedoucího práce (zaměstnance  SGV), jenž bude dohlížet na průběh práce
 • žák může využívat i konzultanty z praxe nebo z odborných pracovišť, v průběhu vypracování však práci konzultuje i s vedoucím

TÉMA PRÁCE

 • žák může psát RP pouze v rámci toho předmětu, jehož výuku v aktuálním školním roce navštěvuje
 • vedoucí RP může navrhnout témata ročníkových prací, které si žák po domluvě může vybrat ke zpracování
 • téma RP bude stanoveno po vzájemné dohodě vedoucího a žáka nejpozději do konce září daného roku (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací) Do stejného data vyplní žák společně s vedoucím formulář Zadání tématu ročníkové práce  a odevzdá jej přes MS Teams
 • pokud do  konce září neproběhne konzultace tématu RP se zvoleným či přiděleným vedoucím, ztrácí žák možnost konzultovat a stanovit si vlastní téma, téma mu bude určeno vedoucím
 • téma musí být zvoleno tak, aby jasně pojmenovávalo problematiku, která se v práci řeší
 • téma je konkrétní (není formulováno příliš obecně) a jeho šíře je zvolena úměrně k požadovanému rozsahu práce. Jedná se o nový, ještě neřešený problém, popřípadě o inovativní přístup k dané problematice
 • není přijatelné pouhé opsání či parafráze použité literatury. Vlastní přínos řešitele je zásadní částí celé práce.

PRŮBĚH VYPRACOVÁNÍ RP

 • žák průběžně konzultuje se svým vedoucím obsah a strukturu práce, celkový počet a termín konzultací určí každý vedoucí individuálně
 • jsou stanoveny čtyři povinné termíny konzultací:
  • konce září příslušného školního roku (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací) se žák dostaví ke vstupní konzultaci k vedoucímu, dohodnou se na tématu práce (písemný zápis Zadání tématu a osnovy ročníkové práce)
  • poloviny ledna příslušného školního roku (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací) žák rozpracuje a ke konzultaci vedoucímu odevzdá polovinu své práce
  • v průběhu února – dubna příslušného školního roku se žák dostaví na třetí průběžnou konzultaci s vedoucím ročníkové práce (přesný termín vychází ze vzájemné domluvy mezi vedoucím RP a žákem)
  • na začátku května příslušného školního roku se nejpozději 10 dnů před odevzdáním celé práce, se žák dostaví k poslední závěrečné konzultaci (kontrola formální úpravy, obsahu a rozsahu práce), po tomto termínu není vedoucí povinen poskytnout žákovi konzultaci
  • Termín odevzdání ročníkové práce je polovina května (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací)

JAZYK PRÁCE

 • jazyk práce si volí žák sám po konzultaci s vedoucím ročníkové práce, může se ale jednat pouze o jazyk vyučovaný na škole. Skutečnost, že žák odevzdává ročníkovou práci v cizím jazyce, není důvodem pro jakékoliv zvýhodnění při konečné klasifikaci. Zásadní pro výsledné hodnocení je obsahová složka práce psané v cizím jazyce, nikoli jazyk samotný.

 ROZSAH

 • rozsah RP je stanoven následovně:
 1. ročník: 5-8 stran textu + úvodní stránky + úvod + závěr + přílohy
 2. ročník: 10-13 stran textu + úvodní stránky + úvod + závěr + přílohy
 3. ročník: 15-18 stran textu + úvodní stránky + úvod + závěr + přílohy

úvodní stránky, úvod, závěr, přílohy se do rozsahu práce nezapočítávají

VEDOUCÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

 • učitel nebo vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec školy
 • při navrhování známky přihlédne k plnění povinností vyplývajících ze zadání a domluvě s žákem, taktéž zahrne do svého hodnocení plnění povinnosti absolvovat v průběhu psaní RP čtyři konzultace
  • vypracuje posudek tak, aby byl jeho posudek přístupný žákovi v MS Teams nejpozději 10 dní před plánovaným termínem obhajoby
  • po vypracování posudků si žák může u vedoucího práce vyzvednout jeden výtisk své ročníkové práce, aby se seznámil s chybami, kterých se dopustil

OPONENT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

 • učitel školy, vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec nebo odborník z praxe
 • oponenta určí Koordinátor RP na základě jednání s předsedy předmětových komisí
 • jména oponentů ročníkové práce budou zveřejněna nejpozději do konce listopadu příslušného školního roku (přesný termín je pro každý rok aktualizován v záložce Termíny a podmínky ročníkových prací)
 • vypracuje posudek tak, aby byl jeho posudek přístupný žákovi v MS Teams nejpozději 10 dní před plánovaným termínem obhajoby. Posudek oponenta vkládá vedoucí RP současně se svým
 • žáci prvního ročníku nedostanou přiděleného oponenta ročníkové práce; posudek píše pouze vedoucí práce

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • ročníková práce je hodnocena písemnými posudky, které jednotlivě vypracují vedoucí a oponent ročníkové práce. Ti navrhují známku a uvedou případné nedostatky, doporučí, nedoporučí práci k obhajobě a uvedou otázky, které budou zodpovězeny při obhajobě.
 • odevzdání v termínu, prezentace a obhajoba práce jsou nedílnou součástí klasifikace pro vybraný předmět, kdy tvoří 20 % výsledné známky pro 2. pololetí příslušného ročníku
 • obecná pravidla pro hodnocení ročníkové práce:
 • hodnocení vedoucího ročníkové práce – 35 %
 • hodnocení oponenta ročníkové práce – 30 %
 • obhajoba ročníkové práce před zkušební komisí – 35 %
 • obecná pravidla pro hodnocení ročníkové práce pro studenty prvního ročníku:
 • hodnocení vedoucího ročníkové práce – 50 %
 • obhajoba ročníkové práce před zkušební komisí – 50 %
 • klasifikace ročníkové práce se provádí podle následující stupnice prospěchu:

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

OBHAJOBA

 • datum obhajoby stanoví vedení školy, koná se zpravidla poslední týden v červnu
 • obhajoba je hodnocena z hlediska prezentace obhajované práce i z hlediska schopnosti žáka reagovat na odborné dotazy
 • k obhajobě je vhodné se obléknout do společenského oblečení
 • žák se dostaví v den konání obhajoby do určené učebny nejpozději 10 minut před zahájením a nahraje elektronickou verzi prezentace k obhajobě do počítače
 • pokud si žák vypůjčil od vedoucího práce výtisk své RP, předá jej před zahájením obhajob hodnotící komisi
 • hodnotící komise je minimálně tříčlenná a je stanovena Koordinátorem RP
 • délka obhajoby je 15 minut:
 • náležitosti obhajoby jsou uvedeny v Pokynech pro ročníkové práce
 •  

Formální úprava

    • text ročníkové práce píše žák od začátku přímo do šablony určené pro psaní RP
    • ročníková práce je prací odbornou, a proto je nutné dodržovat formální úpravu textu
    • text musí být pravopisně bezchybný
    • RP musí splňovat všechny níže uvedené formálně-technické a strukturální požadavky, jinak nemůže být vedoucím práce doporučena k obhajobě
    • žák si zkontroluje, zdali na něco důležitého nezapomněl v Evaluaci formálně-technické a strukturální stránky práce (viz Příloha č. 4). Tento pravdivě vyplněný dokument žák předloží při odevzdání vytištěné RP svému vedoucímu práce.
    • okraje stránek: nahoře, dole a vpravo = 2,5 cm; vlevo = 3,5 cm
    • řádkování: 1,5
    • písmo: Times New Roman
    • velikost písma: text 12, název kapitoly či podkapitoly 14, název podpodkapitoly 12
    • odsazení: text v každém odstavci začíná odsazením 1,25 cm (pomocí tabulátoru)
    • odstavec nemůže tvořit jedna věta
    • styl: Normální
    • zarovnání textu: do bloku
    • číslování stran: automaticky viz záhlaví v šabloně
    • číslování kapitol – používat automatické, nečíslovat ručně – viz nastavení šablony
    • kapitoly začínají vždy na nové stránce, mezi podkapitoly se vkládá mezera
    • nutnost vkládat nezalomitelné (pevné) mezery (CTRL+SHIFT+MEZERNÍK), tak aby na konci řádku nezůstaly jednohláskové předložky (k, o, s, u, v, z) nebo rozdělené datum apod.
    • vkládání obrázků, tabulek a grafů do textu:
      • jen po domluvě s vedoucím práce
      • obrázky patří přednostně do Příloh, v textu je žádoucí uvádět na ně odkaz v podobě: viz Příloha č. 1
      • pokud je tabulka či graf v textu, je nutné jej okomentovat – analyzovat uvedená data
      • pokud je tabulka či graf součástí Příloh, v textu je žádoucí uvádět na ně odkaz v podobě: viz Příloha č. 2
      • postup při zadávání názvu obrázku, tabulky či grafu:
        • kliknout pravým tlačítkem na vložený obrázek, tabulku či graf -> Vložit titulek -> kliknout v možnosti Titulek na Obrázek/Tabulka/Graf -> OK
        • pod obrázkem je nyní uvedeno: Obrázek 1/Tabulka 1/Graf 1
        • za tento nápis vložit mezeru, dále dlouhou pomlčku (zmáčknout: alt+0150) a stručný název začínající velkým písmenem
        • na konci názvu se nepíše tečka
        • zarovnání obrázku, tabulky či grafu a popisku: na střed
        • tento postup je nutný z toho důvodu, aby v kapitole Seznam obrázků, Seznam tabulek a Seznam grafů bylo možné automaticky vygenerovat jejich seznam
      • psaní uvozovek: první dole, druhá nahoře – například: „Velehrad“
      • názvy děl, článků, institucí: vyznačit kurzívou (ne v uvozovkách)
      • psaní pomlček: mezi letopočty, v datech atd., v bibliografickém záznamu jmen více autorů, v záznamu několika míst vydání atd., užívat dlouhou pomlčku (1999–2005, nikoliv 1999-2005), před pomlčkou a za pomlčkou nedělat mezeru
      • dny, měsíce, roky, století:května 1996, 23.–25. září 2009, v červenci 1998, v roce 1787, ve druhé polovině 19. století, od šedesátých let 17. století, v 15. století
      • číslovky v tisících a řádově vyšší: psát s příslušnou mezerou, např. 2 345, 2 234 785
      • psaní vah a měr: 12 g, 3 % (tři procenta), ale 3% úspěšnost (tří procentní)
      • způsob psaní: není vhodné používat 1. osobu jednotného čísla při pasní textu (např.: uvedl/a jsem, zjistil/a jsem…). Doporučuje se neutrální forma (např.: bylo zjištěno…).

Struktura práce – jednotná úprava dle šablony

  1. Přední strana
      • logo školy, název práce, jméno žáka, třída, školní rok a jméno vedoucího práce včetně titulů
      • započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí
  1. Anotace, klíčová slova
      • započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí
      • anotace = stručná charakteristika díla
          • základní informace o práci: co obsahuje, co v ní je, tzn. co je předmětem řešení, jakým způsobem žák postupoval, co je výsledkem/výstupem a k čemu se dospělo
          • obsahuje souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které charakterizují práci tak, aby si o ní kdokoliv udělal rámcový přehled
          • text nemá být dlouhý, ale věcný. Má vystihnout obsah práce.
          • anotace je shodně napsána v českém jazyce a v cizím jazyce vyučovaném na škole
          • v případě psaní ročníkové práce v cizím jazyce se píše anotace v českém jazyce a v jazyce, v němž je psána ročníková práce
      • klíčová slova
          • základní pojmy (cca 5–6 pojmů), které jsou charakteristické/profilové pro práci nebo jsou v práci rozpracovány
          • oddělují se středníkem (tím se označuje ukončení pojmů, zejména pak pojmů složených z více slov)
  1. Prohlášení, místo a datum odevzdání a vlastnoruční podpis
      • ponechat dané věty z šablony
      • dopsat místo a datum odevzdání
      • po vytištění práci podepsat
      • započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí
  1. Poděkování (nepovinné, ale doporučuje se)
      • dle uvážení se může uvést poděkování vedoucímu práce či ostatním lidem, kteří nějakým způsobem „pomohli“ studentovi s prací (umožnění výzkumu v zařízení, konzultace…)
      • osoby jsou uváděny celým jménem včetně titulů
      • na listu s poděkováním se další text neumisťuje
      • započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí
  1. Obsah
      • text je rozčleněn do kapitol a podkapitol, které jsou očíslovány
      • obsah se automaticky generuje (kliknout pravým tlačítkem do obsahu -> Aktualizovat pole -> celá tabulka). Obsah nevytvářet ručně.
      • číslování zároveň vyjadřuje hloubku členění a je vhodné, aby dosahovalo maximálně 4 stupňů. Názvy kapitol na stejné úrovni se zvýrazňují stejně.
      • na konci číslování se nepíše tečka
      • za názvem kapitoly či podkapitoly se nepíše tečka
      • započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí
  1. Úvod
      • zdůvodnit výběr tématu
      • stručně nastínit problém, který má být řešen (a proč)
      • přesně, stručně a věcně seznámit se záměrem a řešením tématu
      • napsat konkrétní cíl práce = co je předmětem řešení, jakým způsobem se postupuje a k čemu se má dospět – co bude výsledkem. Cíl práce je „páteří práce“, je jedním z kritérií i pro posuzování zpracování práce.
      • postup řešení, metody, výzkumná otázka
      • v posledním odstavci seznámit se strukturou textu, tzn. popsat a stručně charakterizovat obsah každé kapitoly
      • započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí

Nečíslované kapitoly: Obsah, Úvod, Závěr, Seznam použitých zdrojů informací, Seznam použitých zkratek, Seznam obrázků, Seznam tabulek, Seznam grafů, Seznam příloh
Následující kapitoly včetně příloh jsou viditelně číslovány (viz šablona).

7. Vlastní text práce

      • číslování viz šablona
      • hlavní kapitoly začínají vždy na nové stránce
      • strukturu a členění práce si zvolí žák po konzultaci s vedoucím práce
      • práce bude obsahovat teoretické poznatky a výsledky daného výzkumu
      • teoretická část práce je úzce provázána s částí praktickou
      • součástí RP mohou být i grafy nebo tabulky, ty jsou buď součástí textu práce, nebo jsou uvedeny v přílohách a v textu je na ně odkazováno pomocí spojení: viz  Příloha č. 1.
      • obrázky, tabulky ani grafy uvedené v textu se nezapočítávají do minimálního rozsahu hlavního textu práce
      • v poznámkách pod čarou žák vysvětluje jednotlivé pojmy nebo odkazuje na zdroj informací, odkud čerpal
      • text vykazuje jasná pravidla psaní odborného textu (viz. úvod do stylistiky)

8. Závěr

      • věcné shrnutí základních či nejvýznamnějších výsledků
      • jak byl naplněn cíl práce stanovený v úvodu, jaký výstup je k dispozici, co znamená
      • uvést přínos práce, příp. doporučení pro praxi
      • možno uvést nastínění případných dalších etap pokračování tématu

9. Seznam použitých zdrojů informací

      • kapitola je rozdělena na dvě části: Seznam použité literatury a Seznam použitých internetových zdrojů – viz šablona
      • žák uvede minimálně 5 zdrojů informací, maximální počet určí vedoucí práce
      • Seznam použitých zdrojů lze rozdělit podle druhů jednotlivých dokumentů na monografie, časopisecké články, novinové články, archivní materiály atd.
      • pokud žák čerpal jen z literatury, tak nazve tuto kapitolu „Seznam použité literatury“ a uvede jen seznam literatury (číslovaný a abecedně seřazený)
      • literaturu či internetové zdroje uvádí žák abecedně seřazené a za sebou číslované
      • zdroje informací žák zapisuje dle pravidla uvedeného v těchto pokynech v kapitole č. 15

10. Seznam použitých zkratek (případně dopsat „a symbolů“) (nepovinné, ale doporučuje se)

      • abecedně řazený seznam všech uvedených zkratek
      • příklady zkratek: aj. (a jiné), č. (číslo), n. l. (našeho letopočtu), např.: (například), př. n. l. (před naším letopočtem), r. (rok), s. (strana), SOkA (Státní okresní archiv)…

11. Seznam obrázků

      • jedná se o seznam obrázků uvedených v textu
      • povinné jen pokud žák vložil do textu nějaké obrázky
      • název obrázku a číslo strany se vkládá automaticky (kliknout pravým tlačítkem do nachystaného obsahu -> Aktualizovat pole -> celá tabulka)

12. Seznam tabulek

      • jedná se o seznam tabulek uvedených v textu
      • povinné jen pokud žák vložil do textu nějaké tabulky
      • název tabulky a číslo strany se vkládá automaticky (kliknout pravým tlačítkem do nachystaného obsahu -> Aktualizovat pole -> celá tabulka)

13. Seznam grafů

      • jedná se o seznam grafů uvedených v textu
      • povinné jen pokud žák vložil do textu nějaké grafy
      • název grafu a číslo strany se vkládá automaticky (kliknout pravým tlačítkem do nachystaného obsahu -> Aktualizovat pole -> celá tabulka)

14. Seznam příloh

      • pod tímto nadpisem bude uveden seznam všech příloh bez odkazu na číslo strany – viz šablona
      • na další stránce budou uvedeny přílohy. Nejprve číslo a název přílohy, pod tím bude vložena příloha
      • do příloh patří různé obrázky, tabulky, grafy, vysvětlení pojmů, dodatečné informace, které není nutné vkládat přímo do textu
      • zarovnání názvu a přílohy na střed
      • je vhodné, aby žák v textu odkázal na příslušné číslo přílohy pomocí spojení: viz Příloha č. 1

Citace

  • je nezbytné respektovat zásady autorství a předcházet plagiátorství
  • pravidla etiky odborné práce: nevydávat cizí myšlenky za vlastní, nezkreslovat ani nefalšovat výsledky a názory jiných autorů
  • v úvodním prohlášení je povinně uváděno, že žák svou práci vypracoval samostatně, použil pouze zdroje citované v práci a uvedené v Seznamu použitých zdrojů informací
  • citace se dělí na dvě skupiny:
      • doslovná (přímá) citace
          • jedná se o přesný či doslovný opis části textu. Text se píše kurzívou a ohraničuje uvozovkami. Za závěrečnými uvozovkami žák vloží poznámku pod čarou a přesný zdroj, odkud informaci čerpal (v případě literatury číslo strany).
          • v celé práci musí být dodržena jednotná forma pro přímou citaci
          • text práce se nesmí skládat pouze z přímých citací. V opačném případě se jedná o kompilát či dokonce o plagiát.
          • jedna přímá citace by měla být maximálně do pěti řádků (delší citaci povoluje vedoucí práce)
      • parafrázování textu (nepřímá citace)
          • nejedná se o doslovný přepis určité části textu. Některé části původního textu jsou nahrazeny jinými slovy nebo slova jsou použita v jiném pořadí. Stále se však jedná o informaci, která je tvořena na základě tvrzení někoho jiného.
          • je proto nutné uvést na konci této myšlenky/tvrzení poznámku pod čarou a napsat přesný zdroj, odkud byla informace čerpána

Poznámky pod čarou

  • v poznámkách pod čarou žák vysvětluje jednotlivé pojmy nebo odkazuje na zdroj informací, odkud čerpal
  • žák vloží automaticky poznámku pod čarou, která se zobrazí v dolní části stránky
  • do práce žák zařadí minimálně 5 poznámek pod čarou
  • styl: Bez mezer
  • písmo: Times New Roman, velikost 10
  • řádkování: 1,0
  • zarovnání: do bloku
  • číslování: automaticky
  • na začátku každé poznámky pod čarou se píše velké písmeno
  • na konci každé poznámky pod čarou se píše tečka
  • pokud se cituje více zdrojů, záznamy se od sebe oddělují středníkem
  • citace z knihy:
      • Model: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Místo vydání Rok vydání, číslo strany.
      • Příklad: OLIVA, Pavel. Svět helénismu. Praha 2001, s. 35.
  • citace internetového zdroje:
      • shodná se záznamem uvedeným v Seznamu použitých zdrojů informací
  • opakování stejných zdrojů informací v řadě za sebou na jedné stránce:
      • pokud další poznámka odkazuje na dílo citované bezprostředně před tím, stačí uvést:
       Příklad: Tamtéž, s. 25.
      • tuto úpravu žák provede, až napíše celou ročníkovou práci, aby nedošlo k nějaké záměně zdrojů v poznámkách pod čarou
      • uvedení slovíčka „Tamtéž“ se zjednoduší a zpřehlední poznámkový aparát

Seznam použitých zdrojů informací

  • seznam se uspořádává abecedně podle počátečních písmen příjmení autorů
  • jednotlivé zdroje informací se číslují
  • na konci zdroje informací se píše tečka

Kniha:
Model: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN.
Příklad: OLIVA, Pavel. Svět helénismu. 1. Vyd. Praha: ARISTA, 2001. 151 s. ISBN 80-86410-09-9.

Zápis knihy od více autorů:
Model: PŘÍJMENÍ, Jméno – PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN.

Kapitola z knihy nebo sborníku:
Model: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název kapitoly. In: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy či sborníku. Místo vydání Rok vydání, rozsah stran dané kapitoly.
Příklad: PROCHÁZKOVÁ, Eliška. Dvě kapitoly z historie českého archivnictví. In: KUTNOHORSKÁ, Karla (ed.): Sborník k šedesátým narozeninám profesora Nováka. Paris 1968, s. 56–72.
zkratka (ed.) značí jméno editora knihy či sborníku

Článek z časopisu (periodika):
Model: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu, ročník, rok vydání, rozsah stran (stranu) časopisu.
Příklad: KONEČNÝ, Jaroslav – MUSILOVÁ, Marie. K etymologii staromoravských jmen. Vlastivědný věstník moravský, 45, 1993, s. 525–573.

Článek (zprávy) z novin:
Model: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Název novin, číslo, datum vydání, příslušná strana.
Příklad: STOKLÁSEK, Jan. Počátky pěstitelství na Moravě. Lidové noviny, č. 26, 3. 2. 1987, s. 3.

Archivní materiály:
Model: Název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene – číslo kartonu, inventární číslo, signatura a evidenční jednotka.
Příklad: Moravský zemský archiv Brno, fond E 43 Klarisky Znojmo, kart. 25, inv. č. 425.

 Internetový zdroj informací:
Model: PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citace]. Dostupné z URL: Adresa stránky.
Příklad: Velehrad [online]. Vystaveno 18.4.2014 [cit. 15.5.2014]. Dostupné z URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velehrad.
když nelze dohledat nějaký údaj (například jméno autora, datum vystavení), tak se tyto informace vynechávají a žádnými slovy se nenahrazují

Rozhovor:
Model: Jméno respondenta, jeho funkci, informace o místě, čase rozhovoru.
Příklad: Rozhovor s Janem NOVÁKEM, kronikářem města Přerov, Přerov, 23. 10. 2012.

  • Zadání tématu a osnovy ročníkové práce (docx)

  • Šablona ročníkové práce (docx)

  • Posudek vedoucího (docx)

  • Posudek oponenta (docx)

  • Pokyny pro vypracování (pdf)

Aktuální informace k soutěži naleznete zde: https://www.soc.cz/

Ukázkové práce:

Fitness online - Veronika Minaříková (3. roč.)
Káva jako fenomén dnešní doby - Roman Matějek (3. roč.)
Obnova starých cest - Ladislav Menšík (3. roč.)