Projekty

ŠKOLA / ZAMĚSTNANCI / ŽÁCI / SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL / ŠKOLSKÁ RADA / DOKUMENTY

Modernizace učeben a vybudování zázemí ŠPP na Stojanově gymnáziu, Velehrad

Projekt řeší modernizaci dvou odborných počítačových učeben a jazykových učeben pořízením vybavení pro výuku. Další část projektu se zabývá zajištěním konektivity a modernizací školního poradenského pracoviště, které se nachází v budově školy.

Projekt Modernizace učeben a vybudování zázemí ŠPP na Stojanově gymnáziu, Velehrad je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002123

Termín realizace projektu: 2022–2024


POJĎME SE UČIT III


SVČ PONTO II


DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Název programu DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
Stručný popis programu Cílem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.
Cíle zapojení školy Pořízení základních digitálních zařízení.
Počty zapojených všichni žáci SGV
Výše poskytnuté dotace 264 000 Kč


Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech
vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
(polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální
kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami
prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit
šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu: Stojanovo gymnázium, Velehrad
Rozpočet partnera: 302 256 Kč
Období realizace partnera: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023
Realizované aktivity partnera: 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce

STAVEBNÍ A RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA - AREÁL VELEHRAD

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000338

Investor: Arcibiskupství olomoucké
Doba trvání projektu: 01/2017 - 12/2019

• Operační program: Integrovaný regionální operační program
• Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
• Specifický cíl: 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
• Investiční priorita: 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
• Celkové výdaje projektu: 113 760 844 Kč
• Dotace z IROP: 104 722 048 Kč
• Vlastní zdroje: 9 038 796 Kč

Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad. Předmětem projektu je zejména revitalizace východního křídla konventu a na něj navazujících prostor, včetně restaurování a obnovení tzv. jezuitské kaple. Významnou součástí projektu je také soubor opatření ke snížení destruktivního působení vlhkosti v celém objektu kláštera a zkvalitnění jeho zabezpečení.

V rámci projektu budou v části rekonstruovaných prostor vybudovány depozitáře pro uchovávání uměleckých sbírek a tři nové expozice. Po ukončení projektu pak kromě zmiňovaných expozic budou zpřístupněny veřejnosti i další rekonstruované části kláštera formou rozšířeného prohlídkového okruhu. Veřejnost tak bude moci navštívit v podstatě všechny části klášterní budovy, které jsou zajímavé z architektonického či uměleckého hlediska.

Realizace projektu přispěje trvalému zachování této významné Národní kulturní památky a umožní komplexní prezentaci památkových hodnot a historie kláštera veřejnosti.


Pojďme se učit II

Zaměření projektu: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora
extrakurikulárních aktivit, rozvoj ICT, spolupráce s rodiči žáků a veřejností. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání žáků
včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


SVČ - PONTO

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce
s veřejností. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání.

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Název programu Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad
Stručný popis programu Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera
Cíle zapojení školy Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy
Počty zapojených všichni žáci SGV
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč
Název programu Programy pro školy – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
Stručný popis programu Vytvoření a ověření 9 vzdělávacích programů pro žáky ZŠ a SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu
Cíle zapojení školy Realizátorem projektu je Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého. SGV je partnerem tohoto projektu a podílí se na tvorbě a zejména ověření všech zážitkových kurzů a programů
Počty zapojených žáci SGV, 10 pedagogických pracovníků
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Pilotně ověřované kurzy zdarma
Název programu Pojďme se učit
Stručný popis programu Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cíle zapojení školy Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit
Počty zapojených 30 pedagogických pracovníků
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) OP VVV – Šablony pro SŠ, celková výše dotace 704 658 Kč
Název programu SVČ Ponto
Stručný popis programu Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cíle zapojení školy Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit
Počty zapojených 30 pedagogických pracovníků
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) OP VVV – Výzva č. 02_18_063 Šablony II pro SVČ, celková výše dotace 689 116 Kč
Název programu RP „Excelence SŠ 2019“
Stručný popis programu Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
Cíle zapojení školy poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol
Počty zapojených 3 pedagogičtí pracovníci
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Financováno z prostředků MŠMT
Název programu Barokní Velehrad – ve fázi udržitelnosti do konce roku 2019
Stručný popis programu SGV je partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP)
Cíle zapojení školy Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.

Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč

PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

Název programu Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad
Stručný popis programu Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera
Cíle zapojení školy Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy
Počty zapojených všichni žáci SGV
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč
Název programu Jsme dobrou církevní školou?
Stručný popis programu Výjezdního setkání zaměstnanců SGV před začátkem nového školního roku
Cíle zapojení školy Společné zamyšlení zaměstnanců SGV nad:

· identitou církevní školy a osobností učitele

· posláním SGV a jeho cíli pro školní rok 2018-2019

Počty zapojených Všichni zaměstnanci SGV
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Příspěvek ve výši 25 000 Kč od sdružení Renovabis
Název programu Pojďme se učit
Stručný popis programu Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cíle zapojení školy Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit
Počty zapojených 30
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) OP VVV – Šablony pro SŠ, celková výše dotace 704 658 Kč
Název programu Nadace SYNOT
Stručný popis programu Poskytnutí nadačního příspěvku
Cíle zapojení školy Doprava Pěveckého sboru na mezinárodní soutěžní festival v Římě
Počty zapojených 50 členů Pěveckého sboru SGV
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč
Název programu RP „Excelence SŠ 2017“
Stručný popis programu Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017
Cíle zapojení školy poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol
Počty zapojených 1
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Financováno z prostředků MŠMT
Název programu Barokní Velehrad – ve fázi udržitelnosti
Stručný popis programu SGV je partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP).
Cíle zapojení školy Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.

Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště.

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč

PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

Název programu Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad
Stručný popis programu Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera
Cíle zapojení školy Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy
Počty zapojených všichni žáci SGV
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč
Název programu Nadace SYNOT
Stručný popis programu Poskytnutí nadačního příspěvku
Cíle zapojení školy Nákup outdoorového vybavení pro SVČ
Počty zapojených všichni účastníci vzdělávání v SVČ
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč
Název programu Nadace SYNOT
Stručný popis programu Poskytnutí nadačního příspěvku
Cíle zapojení školy Nákup outdoorového vybavení pro SVČ
Počty zapojených všichni účastníci vzdělávání v SVČ
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč
Název programu RP „Excelence SŠ 2016“
Stručný popis programu Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016
Cíle zapojení školy poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol
Počty zapojených 1
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Financováno z prostředků MŠMT

PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16

NÁZEV PROGRAMU

Jazyky moderně
Stručný popis programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který reaguje na výzvu č. 57 v oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cíle zapojení školy Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blendid learningu
Počty zapojených 100 žáků SGV
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Poskytnutí dotace z prost

ředků MŠMT ve výši 249 300 Kč

Název programu Rozvíjíme jazyky
Stručný popis programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který reaguje na výzvu č. 56 v oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy v zahraničí

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Cíle zapojení školy ad 1. Zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti

ad 2. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů

ad 3. Profesní rozvoj pedagogů

ad 4. Zlepšení jazykových kompetencí žáků

Počty zapojených ad 1) 240 žáků SGV

ad 2) 3 pedagogové

ad 3) 3 pedagogové

ad 4) 80 žáků

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Poskytnutí dotace z prostředků MŠMT ve výši 984 263 Kč
Název programu Nadace SYNOT
Stručný popis programu Poskytnutí nadačního příspěvku
Cíle zapojení školy Nákup vybavení Cimbálové muziky SGV
Počty zapojených 10
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč
Název programu Nadace SYNOT
Stručný popis programu Poskytnutí nadačního příspěvku
Cíle zapojení školy Nákup krojového vybavení pro folklorní soubor SGV
Počty zapojených 10
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč
Název programu RP „Excelence SŠ 2015“
Stručný popis programu Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015
Cíle zapojení školy poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol
Počty zapojených 2
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Financováno z prostředků MŠMT
Název programu Barokní Velehrad
Stručný popis programu SGV bylo partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP).
Cíle zapojení školy Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.

Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště.

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč