Volba povolání

POMOC PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

Inspirace a podpora při výběru vysoké školy a budoucího povolání.
Besedy s odbroníky

BESEDY S ODBORNÍKY

Reagujeme na aktuální situaci.
Budování zdravých vztahů

BUDOVÁNÍ ZDRAVÝCH VZTAHŮ

Provázaný preventivní systém na celé škole a domově mládeže s důrazem na tvoření dobrých vztahů.
Diskrétnost a bezpečné prostředí

DISKRÉTNOST A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Prostor pro otevřené sdílení, vzájemné naslouchání a otevřenost všech členů poradenského pracoviště.
Duchovní doprovázení

DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ

Nabídka duchovního doprovázení.
Dobrý pedagogický tým

DOBRÝ PEDAGOGICKÝ TÝM

Dobrá spolupráce a podpora třídních učitelů a celého pedagogického sboru.

ROZVRH / BAKALÁŘI / ORGANIZACE ŠR / NÁVODY / FORMULÁŘE

Static overlay
Mgr. Hana Zuntová
VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Eva Ertlová
KARIÉRNÍ PORADCE
Martina Vlková
METODIK PREVENCE
P. Mgr. Radim Kuchař
ŠKOLNÍ KAPLAN

Činnost výchovného poradce: Hana Zuntová

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• adaptace studentů prvního ročníku při přechodu ze ZŠ na SŠ, seznámení s formami a způsobem studia na škole
• pomoc studentům při upevňování studijních návyků a dovedností
• péče o talentované studenty
• průběžná a dlouhodobá péče o neprospívající studenty
• pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů studentů (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany...)
• pomoc při řešení složité rodinné situace
• primární prevence sociálně patologických jevů
• pomoc při změně typu školy v průběhu studia, přestup na jinou školu
• konzultační činnost pro studenty, učitele i zákonné zástupce podle aktuálních potřeb
• předávání informací - výchovným poradcem přímo (osobní konzultace, osobní sdělení ve třídách (týká se zejména aktuálních informací), pedagogické rady, třídní schůzky...), informační nástěnky a materiály

Konzultační hodiny: středa - 13.20 - 14.30, ostatní dny po domluvě


Činnost kariérního poradce: Eva Ertlová

• Pomoc při výběru správného semináře
• Pomoc při výběru optimální vysoké školy
• Diagnostika žáků - zjišťování slabých a silných stránek
• Spolupráce s rodiči, zaměstnavateli a úřadem práce
• Příprava exkurzí ve firmách, besed s bývalými studenty

Konzultační hodiny: středa - 13.20 - 14.30, ostatní dny po domluvě


Činnost metodika prevence: Martina Vlková

• Organizace dobročinných pomocí (sbírky, brigády v lese - výtěžek podporuje sirotčinec v Tanzánii...)
• Organizace dobrovolné činnosti (doprovázení postižených lidí z Domova pro osoby se zdravotním postižením)
• Organizace přednášek
• Tvorba nástěnek prevence - se studenty
• Pohovory se studenty
• Sledování projevů rizikového chování
• Spolupráce s rodiči, třídními učiteli, koordinátorem SVČ a Projektu osobnostního rozvoje


Plán činnosti školního kaplana: Radim Kuchař

• Garance kurzů osobnostního rozvoje (1.-4. ročník)
• Celoroční příprava studentů na přijetí svátosti biřmování (2. ročník)
• Průběžná individuální příprava na přijetí iniciačních svátostí církve - křest, sv. smíření, sv. přijímání (zájemci)
• Trvalá nabídka zpovědi a individuálního duchovního vedení pro studenty
• Nabídka společných duchovních programů na DM (např. velká přestávka) i mimo něj (poutě, výlety)


[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PWzgzaKfCaw[/embedyt]

SCIO testy pro studenty

Vyzkoušejte si zdarma testy Národní­ch srovnávací­ch zkoušek (NSZ) a zjistěte, jak byste uspěli u pří­jí­maček na vysokou školu.
Po vyplnění testů uvidíte, jestli byste uspěl(a) na vysoké škole, která vás zají­má.