Volba povolání

POMOC PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

Inspirace a podpora při výběru vysoké školy a budoucího povolání.
Besedy s odbroníky

BESEDY S ODBORNÍKY

Reagujeme na aktuální situaci.
Budování zdravých vztahů

BUDOVÁNÍ ZDRAVÝCH VZTAHŮ

Provázaný preventivní systém na celé škole a domově mládeže s důrazem na tvoření dobrých vztahů.
Diskrétnost a bezpečné prostředí

DISKRÉTNOST A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Prostor pro otevřené sdílení, vzájemné naslouchání a otevřenost všech členů poradenského pracoviště.
Duchovní doprovázení

DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ

Nabídka duchovního doprovázení.
Dobrý pedagogický tým

DOBRÝ PEDAGOGICKÝ TÝM

Dobrá spolupráce a podpora třídních učitelů a celého pedagogického sboru.

ROZVRH / BAKALÁŘI / ORGANIZACE ŠR / NÁVODY / FORMULÁŘE

Static overlay
Mgr. Hana Zuntová
VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Eva Ertlová
KARIÉRNÍ PORADCE
Martina Vlková
METODIK PREVENCE
P. Mgr. Radim Kuchař
ŠKOLNÍ KAPLAN

Činnost výchovného poradce: Hana Zuntová

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• adaptace žáků prvního ročníku při přechodu ze ZŠ na SŠ, seznámení s formami a způsobem studia na škole
• pomoc žákům při upevňování studijních návyků a dovedností
• péče o talentované žáky
• průběžná a dlouhodobá péče o neprospívající žáky
• pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany...)
• pomoc při řešení složité rodinné situace žáků
• primární prevence sociálně patologických jevů
• pomoc při změně typu školy v průběhu studia - přestupu na jinou školu
• konzultační činnost pro žáky, učitele i zákonné zástupce podle aktuálních potřeb
• předávání informací - přímo (osobní konzultace, osobní sdělení ve třídách (týká se zejména aktuálních informací), pedagogické rady, třídní schůzky...) i nepřímo (informační nástěnky a materiály)

Konzultační hodiny: středa - 13.20 - 14.30, ostatní dny po domluvě


Činnost kariérního poradce: Eva Ertlová

• pomoc při výběru seminářů
• pomoc při výběru optimální vysoké školy
• diagnostika studijních předpokladů žáků - zjišťování slabých a silných stránek
• spolupráce s rodiči, zaměstnavateli a úřadem práce
• příprava exkurzí ve firmách, besed s bývalými studenty

Konzultační hodiny: středa - 13.20 - 14.30, ostatní dny po domluvě


Činnost metodika prevence: Martina Vlková

• organizace dobročinných pomocí (sbírky, brigády v lese - výtěžek podporuje sirotčinec v Tanzánii...)
• organizace dobrovolné činnosti (doprovázení postižených lidí z Domova pro osoby se zdravotním postižením)
• organizace přednášek
• tvorba nástěnek prevence - ve spolupráci se žáky
• pohovory se žáky
• sledování projevů rizikového chování
• spolupráce s rodiči, třídními učiteli, koordinátorem SVČ a Projektu osobnostního rozvoje


Plán činnosti školního kaplana: Radim Kuchař

• garance kurzů osobnostního rozvoje (1.-4. ročník)
• celoroční příprava žáků na přijetí svátosti biřmování (2. ročník)
• průběžná individuální příprava na přijetí iniciačních svátostí církve - křest, sv. smíření, sv. přijímání (zájemci)
• trvalá nabídka zpovědi a individuálního duchovního vedení 
• nabídka společných duchovních programů na DM (např. velká přestávka) i mimo něj (poutě, výlety)


[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PWzgzaKfCaw[/embedyt]

SCIO testy pro studenty

Vyzkoušejte si zdarma testy Národní­ch srovnávací­ch zkoušek (NSZ) a zjistěte, jak byste uspěli u pří­jí­maček na vysokou školu.
Po vyplnění testů uvidíte, jestli byste uspěl(a) na vysoké škole, která vás zají­má.