POR

PROJEKT OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

čas s přáteli je čas radosti
Orientační dny

ORIENTAČNÍ DNY

tvoříme jeden tým
Efektivní učení

EFEKTIVNÍ UČENÍ

učíme se učit
Sportovní kurzy

SPORTVONÍ KURZY

pohyb, adrenalin, společné zážitky …
Třídnické hodiny

TŘÍDNICKÉ HODINY

třídní učitel je naším průvodcem
Ročníkové projekty

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY (BÁL, AKADEMKA)

zábava, sdílená radost, kreativita, spolupráce

ROZVRH / POR / MARY’S MEALS / STRAVOVÁNÍ / ROČNÍKOVKY / MATURITA / ŠPP / FORMULÁŘE

Hlavním cílem projektu je snaha o celistvý rozvoj každého svěřeného studenta po všech jeho stránkách (tělesné, duševní, duchovní a sociální)

Součástí vzdělávání žáků je Projekt osobnostního rozvoje (dále POR). Cílem tohoto projektu je rozvíjet postojovou stránku osobnosti našich studentů, zejména realistické vnímání sama sebe a světa okolo něj. POR umožňuje studentům aktivní formou přemýšlet o sobě, svém okolí, hodnotové orientaci a místě ve světě. Učí je přemýšlet o sobě a svých názorech a postojích, vnímat a respektovat mínění druhého člověka. Chce pomoci mladým lidem k osobnostnímu růstu v dalším životě.

POR se skládá z několika částí

V prvním ročníku studenti absolvují seznamovací pobyt, kurz efektivního učení a kurz Orientačních dnů®. Ve druhém až čtvrtém ročníku studenti v kurzech Orientačních dnů® pokračují a dále se rozvíjejí.
Dále jsou součástí sportovní kurzy jako cyklistika, lyžování, turistika a vodácký kurz. Do projektu je začleněna také soustavná práce třídy s třídním učitelem.

Projekt osobnostního rozvoje je tak komplexním a uceleným nástrojem k vytvoření a osvojení kladných etických postojů a správné hodnotové orientace studenta.

Seznamovací pobyt

Na začátku každého školního roku je pro nové studenty Stojanova gymnázia, Velehrad připraven seznamovací pobyt, který si klade za cíl pomoci usnadnit přechod ze základní na střední školu a zároveň umožnit seznámení s novými spolužáky, učiteli a vychovateli. Pobyt je třídenní a probíhá zpravidla v příjemném prostředí táborového střediska Přístav v Rajnochovicích. Noví studenti gymnázia se během pobytu spolu se svými třídními vyučujícími, kaplanem SGV a dalšími pedagogy a vychovateli domova mládeže formou her, rozhovorů, cvičení a jiných aktivit, při kterých se učí vzájemné komunikaci a důvěře, připravují na zasednutí do lavic ve své nové škole.

Kurz efektivního učení

Další součástí projektu je kurz efektivního učení. Studenti jsou v rámci tohoto kurzu blíže seznámeni se základními zásadami efektivního učení - mají možnost zjistit, jak organizovat své studium, svůj čas, jak lépe (efektivněji) přistupovat k textu, jak číst a přečtené si pamatovat; seznamují se také s nejčastějšími problémy při učení (nechuť k předmětu, tréma, strach, špatné plánování, nedostatečná paměť atd.), aby se těchto mohli vyvarovat. S pomocí školených pracovníků se snaží utřídit si myšlenky, postupy a zásady správné práce se svým časem určeným k učení.

Orientační dny®

Velmi důležitou součástí projektu, je spolupráce gymnázia, Velehrad na projektu s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, jehož pracovníci se v rámci projektu Orientačních dnů® zaměřují na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.

Pedagogové SGV společně s pracovníky Domu Ignáce Stuchlého připravují pro studenty třídenní program probíhající střídavě v prostorách DISu a Stojanova gymnázia. V rámci svého studia absolvují studenti celkem šest kurzů, jeden v prvním a čtvrtém ročníku, dva ve druhém a třetím ročníku. Program je naplněný tematickou prací zaměřenou na daný ročník. Během kurzu je kladen v prvním ročníku důraz na poznání sebe samav druhém ročníku na sebe a své blízké. Žáci třetího ročníku se zamýšlí nad svým místem ve společnosti a čtvrťáci na své směřování v budoucnu. Kurzy jsou vedeny školenými instruktory a probíhají zážitkovou formou. Střídání jednotlivých aktivit přispívá k tomu, že si v průběhu pobytu každý účastník najde aktivitu, která vyhovuje právě jeho povaze a zaměření.

Já a JÁ - KDO?
sebepoznání, hodnoty, povolání

Sebepoznání / můj pohled na sebe Co nejvíce se objektivně podívat sám na sebe, snažit se pochopit z čeho se skládá můj život, zdroje a minulost.
Pohled druhých na mě Sebeprezentace druhým lidem.
Hodnotová orientace Moje hodnoty (vč. vzdělání a duchovních hodnot) a hodnoty ostatních.
Životní povolání Ukázat, že život je dar, má smysl a každý člověk v něm má svoje specifické poslání.

„I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte.“
Neznámý autor

Já a TY - S KÝM?
bližní, základní lidské vztahy k druhým

Rodina Podívat se na to, kdo tvoří moji rodinu, jaké má rodina místo v mém životě, jak mě ovlivňuje, co mi dává a čím mě omezuje.
Partnerství Jak pěstovat „zdravý“ partnerský vztah.
Přátelství „Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.“„Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.“Poznat a žít pravé přátelství.

„Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu na miliónech a miliónech hvězd, stačí mu, aby byl šťasten…“
Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

Já A MY - JAK?
místo člověka ve společnosti, profese, služba

Občanská společnost, církev, škola… Uvědomit si, že jsem člen větší skupiny lidí, že z ní vycházím a do ní přispívám.
Solidarita, tolerance Člověk není ostrov… Být solidární je základní postoj života ve skupině.
Služba, oběť Konkrétní postoje a hodnoty pro život ve společenství

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“
John Donne

Já a ? - PROČ A KAM?
smysl, cíl, věci, které nás přesahují, víra 

Cíl a smysl života, budoucnost Zamyslet se nad celkovým směřováním života, nad konkrétní budoucností, nad jejím smyslem.
Když dál už nejde jít… (věci, které nás přesahují) Objevit a pojmenovat v životě věci, kam už člověk nemůže – smrt, důmyslnost stvoření. Přesahující zkušenost (úžas, vděčnost, sebeobětování).
Ježíš Kristus – Vtělený Bůh? Je čas hledat odpověď na otázku: „Kdo je pro mě Ježíš?“
Správně vidíme jenom srdcem.
Co je podstatné, je očím neviditelné.
Hledání toho, co je v životě skutečně důležité.

„Kdysi jsem četl povídku, která byla dialogem mezi dvěma kvasinkami.
Pojídaly cukr, dusily se ve vlastních výkalech a diskutovaly při tom o smyslu života.
Nikdy jim však nepřišlo na mysl, že vlastně vyrábějí šampaňské…“
Kurt Vonegut ml.

První pomoc

Součástí projektu je také kurz první pomoci. Ten absolvují první ročníky na konci školního roku. Tyto získané znalosti a dovednosti pak žáci dále rozvíjejí při jednotlivých kurzech - jak Orientačních® dnů, tak sportovních kurů (horská záchrana, vodácká záchrana ...)

Sportovní kurzy

Věříme, že psychický a sociální vývoj jedince je zrcadlem vývoje fyzického. Proto jsou součástí POR sportovní kurzy. Primárním cílem těchto kurzů je zejména osvojování dovedností jednotlivých sportovních odvětví (lyžování, jízda na snowboardu, jízda na kole, vodní turistika a vysokohorská turistika), dále také teoretických znalostí nutných k bezpečnému realizování těchto sportů. Student bude obeznámen s širokou škálou aktivit, které lze provozovat a na základě vnitřní motivace může upravit svůj životní styl, který je v dnešní době hlavním faktorem ovlivňujícím zdraví člověka.

Ročníkové projekty

Jedním z cílů celého projektu je učit praktickým dovednostem, které žáci skutečně uplatní a využijí v reálném pracovním nebo i osobním životě. Je tedy nutné tyto dovednosti trénovat, či osvojovat nejen na kurzech, kde je to víceméně hra, ale i v konkrétních praktických situacích. Tyto situace jsou právě ročníkové projekty, kdy každý ročník má na starost organizaci a realizaci konkrétního projektu. Během tohoto projektu mají studenti příležitost dovednosti nabyté na cestě svého rozvoje aplikovat v praktických situacích (komunikace, organizace, vedení lidí, pocit skutečné odpovědnosti, týmová spolupráce, kdy opravdu o něco jde, sebepoznání v různých oblastech, atd.). Druhé ročníky tak připravuji vánoční akademii, třetí ročníky bál pro veřejnost a čtvrté svůj stužkovací večírek.

Kurzy osobnostní strategie ve třídách

Při pravidelných setkáních s třídním učitelem mimo výuku se studenti snaží navazovat na zkušenosti z kurzů osobnostního rozvoje a zároveň upevňovat získané poznatky v podmínkách třídy. Za pomoci učitele posilují důvěru ve skupině. Učí se aktivně pracovat v týmu, snaží se přijímat a respektovat ostatní spolužáky, vyjadřovat pozitivní hodnocení druhých s cílem posílit jejich sebeúctu. Metodami skupinové práce, didaktické hry a zážitkového učení spojeného s hodnotovou reflexí se v třídním kolektivu utváří atmosféra soudržnosti a vzájemné solidarity.

Název: Seznamovací kurz
Datum:
6. - 8. září 2023
Cena:
1 000,-
Informace: ZDE
WEB střediska
Název: Kurz Efektivního učení
Datum: 27. březen 2024
Cena: zdarma
Informace: ZDE
zahájení v 8:00 v učebně č. 8
časově od 8:00 do 13:00
Název: Lyžařský kurz 1.A
Datum:  3. - 9. březen 2024
Cena: 4 800,- + 70€ na vleky
Informace: ZDE
WEB lyžařského střediska

Mapa sjezdovek

Ubytování

Název: Lyžařský kurz 1.B
Datum: 9. - 15. březen 2024
Cena: 4 800,- + 70€ na vleky
Informace: ZDE
WEB lyžařského střediska

Mapa sjezdovek

Ubytování

Název: Orientační dny® - Fryšták
Datum:
15. - 17. květen 2024
Cena: 
1 500,-
Informace: ZDE
WEB střediska

Název: První pomoc + Cyklokurz
Datum:
17. - 21. červen 2024
Cena:
400,-
Informace: ZDE
Ubytování na faře v Korytné
Název: Orientační dny® - Fryšták
Datum: 16. - 18. říjen 2023
Cena: 1 500,-
Informace: ZDE
WEB střediska
  Název: Vánoční akademie
Datum: 22. prosinec 2023
 
Název: Orientační dny® - Velehrad
Datum: 20. - 22. květen 2024
Cena: 150,- "intráci" / 200,- "ostatní"
Informace: ZDE
 
Název: Sportovní kurz - Dolomity
Datum: 16. - 21. červen 2024
Cena: 5 300,-
Informace: ZDE
 

 

Název: Orientační dny® - Fryšták
Datum: 18. - 20. říjen 2023
Cena: 1 500,-
InformaceZDE
WEB střediska
Název: Bál
Datum: 26. leden 2024
 
Název: Orientační dny® - Velehrad
Datum: 22. - 24. květen 2024
Cena: 150,- "intráci" / 200,- "ostatní"
Informace: ZDE
 
Název: Sportovní kurz - Slovinsko
Datum: 16. - 20. (21.) červen 2024
Cena: 3 900,- + dobrovolné aktivity
Informace: ZDE
 
Název: Orientační dny® - Fryšták
Datum: 11. - 13. říjen 2023
Cena: 1 400,-
Informace: ZDE
WEB střediska