Fara Korytná

Rekonstrukce fary v Korytné započala v únoru 2023. Je prováděna na základě schváleného projektu a vydaného stavebního povolení.

Více informací o projektu na https://sgv.cz/korytna

Zpráva o průběhu rekonstrukce ke dni 12.9.2023:

Realizací stavby byla pověřena stavební firma Stavby Strachota, 696 72 Lipov č. 406, IČO: 04545095.

Na začátku dubna 2023 byla sepsána smlouva s Římskokatolickou farností Korytná, na jejímž základu Stojanovo gymnázium, Velehrad získává budovu Fary v Korytné do dlouhodobého nájmu na 20 let. Zároveň se zde gymnázium zavazuje, ve spolupráci s farností, provést kompletní rekonstrukci objektu fary a její přestavbu. Fara bude nově sloužit ke vzdělávacím a volnočasovým aktivitám Stojanova gymnázia a dalších subjektů.

Dosavadní náklady na stavbu jsou 4 462 270 Kč. Soupisy provedených prací jsou přílohou této zprávy. Výše částek fakturovaných v jednotlivých měsících ukazuje tabulka níže.

II.23528995,06
III.23635412,14
IV.23344199,02
V.23204793
V.23573262,91
VI.23830960,24
VII.23372308,53
VIII.231172339,96
Zaplaceno celkem4662270,86

Současná částka je přibližně rovna původnímu rozpočtu rekonstrukce. Bohužel, v průběhu stavby byly zjištěny skutečnosti, které vyžadovaly stavebně-technická řešení většího rozsahu a s větší finanční náročností. Některá řešení v projektu byla v průběhu stavby přehodnocena a zvolena jiná s cílem lepší funkčnosti a splnění všech stavebních a hygienických požadavků.

Na základě současného stavu prací byl firmou Stavby Strachota zpracován rozpočet na práce potřebné k dokončení rekonstrukce budovy, a to s předpokládanou částkou 2 500 000 Kč (viz. příloha).

Dále je potřeba vybavit kuchyň a celou budovu zařídit nábytkem. Vybavení kuchyně je ve výši 965 000 Kč (viz příloha), kompletní vnitřní zařízení bude realizováno zdarma na základě podpořeného grantu od firmy IKEA Česká republika.

Abychom mohli užívat nejen budovu, ale i její okolí včetně přilehlé zahrady, je třeba upravit prostor nádvoří (vhodné dláždění), vybudovat zastřešenou pergolu, vhodně upravit prostor pro parkování automobilů a v neposlední řadě provést terénní úpravy zahrady tak, aby tam vzniklo travnaté hřiště o rozměrech cca 30 x 15 m. Odhadované náklady na tyto venkovní práce jsou cca 600 000 Kč. Náklady potřebné k finálnímu dokončení ukazuje následující tabulka:

Náklady na dokončení rekonstrukce budovy2497400
Vybavení kuchyně – splňující veškeré hygienické normy pro stravování 40 osob965000
Venkovní úpravy – pergola, nádvoří, prostor pro parkování, travnaté hřiště600000
Vnitřní vybavení – projekt od IKEA0
Potřebná částka na dokončení4062400

Financování projektu Fara Korytná bylo od počátku koncipováno jako projekt, který chtěl získat potřebné prostředky od osob a společností podporujících naše úsilí. V tomto získávání prostředků se spojilo Stojanovo gymnázium s ŘKF Korytná a společně se nám podařilo získat částku cca 5, 35 mil Kč.

SGV – získané dary od dárců2701412
Farnost – získané dary od dárců1700000
Společenství přátel SGV950000
Celkové získané prostředky na rekonstrukci5351412

Cílem Stojanova gymnázia, Velehrad je zahájení provozu v kompletně dokončené budově a jejím okolí od 1. 1. 2024. Ke kompletnímu dokončení v termínu zbývá udělat ještě mnoho práce, zároveň je třeba zajistit dofinancování potřebné částky ve výši cca 3,5 mil. Kč. Vedení Stojanova gymnázia vynaloží veškeré úsilí, aby se nám podařilo vše dokončit a zaplatit.

Velehrad 12. 9. 2023

Zpravoval Mgr. Michal Hegr, ředitel školy