Projektové dny VODA V KRAJINĚ

Ve dnech 5 a 6. října proběhly v prvním ročníku SGV projektové dny přírodovědné sekce věnované aktuálnímu fenoménu vody v krajině.

Hned první den v úvodu se žáci ve Slovanském sále seznámili s jednotlivými úkoly a rozdělili se na osm skupin.  Každá z nich postupně plnila činnost určenou pracovními listy následujících témat:  Adsorpční schopnost v půdě dle jejího druhu, Koloběh vody, Vodní eroze a vsakování dešťové vody ve svažitém půdním profilu a Zadržovaní vody v krajině. Po splnění všech úkolů se nabiti novými znalostmi vrátili do Slovanského sálu, kde byla paní učitelkou Martinou Halovou, garantkou projektových dnů, shrnuta činnost prvního dne a posléze proběhl znalostní test v oblíbené aplikaci Kahoot, připravený paní učitelkou Blankou Osohovou. Test byl dotován věcnými dárky a nejúspěšnějšími řešitelkami byly tři prvňačky v pořadí Ester Hegrová, Petra Hroudná a Eva Sítniková, které zodpověděly dotazy s úspěšností shodně 69%.

Druhý projektový den zahájil svojí zajímavou prezentací starosta Velehradu, pan Mgr. Aleš Mergental, který poutavě vysvětlil aktuální problémy zejména s vodní erozí v katastru obce a přiblížil posluchačům řešení tohoto problému. Poukázal přitom na zásadní problém, a to na nedostatek liniových stromořadí a remízků v otevřené krajině, které mají dvě zásadní role v krajině, a to zábranu vodní eroze a krajinnou biodiverzitu. Seznámil posluchače s praktickými postupy řešení prostřednictvím rozvojového plánu obce a jeho postupného plnění. Rovněž poukázal na příklady správného hospodaření v krajině, díky jejímu přirozenému historickému rozčlenění (srovnání Rakousko, ČR a z krajinářského hlediska nesmyslné rozorávání mezí a meliorace). Jednotlivé skupiny se potom seznámily přímo v terénu obce s jednoduchými protierozními opatřeními. Závěrečnou akcí jednotlivých pracovních skupin druhého projektového dne bylo vytvoření jednoduchého návrhu protierozního opatření dle situace v katastru obce Velehrad. Toto studenti zhotovili na základě fotografického a mapového podkladu jednak v elektronické podobě a rovněž na flipchartu a potom postupně prezentovali své dílo. V závěru druhého projektového dne byl všem skupinám zaslán dotazník do prostředí Teams, kde jsou v sekci týmu PROJEKTOVÉ DNY VODA V KRAJINĚ…. shromážděny veškeré elektronické materiály tohoto projektu.

Ještě bych na závěr chtěl poděkovat organizátorům těchto projektových dnů, učitelům přírodovědné sekce SGV Martině Halové, Blance Osohové, Ondřeji Hrubošovi a  za přípravu elektronické aparatury ve Slovanském sále Filipu Mackovi.

Za všechny organizátory Hynek Stodůlka