Modlíme se za mír na Ukrajině

Zasaženi událostmi současného světa, i naše školní společenství reaguje
způsobem, který mu je vlastní.

Podstatou každé války je skrytý duchovní boj, který se navenek jeví jako válečný konflikt. Věříme, že jako církevní společenství jsme pozváni, abychom vzali dostupné nástroje a vstoupili do celosvětového úsilí obnovit mír na Ukrajině. Hlavním nástrojem je modlitba. Modlíme se. A v této modlitbě vytrváváme.

Čas o velké přestávce je časem odpočinku od proudu výuky. Někteří z nás ten čas věnují modlitbě za mír. Scházíme se v kapli a obracíme se k nebeskému Otci prostými slovy, která volají po zastavení konfliktu. Zazpíváme píseň, oslovíme svaté. To je skromný vklad do celého proudu k nebi volajících hlasů.

Papež František oznámil zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Kromě kající bohoslužby ve Vatikánu a ve Fatimě byl k tomuto gestu přizván celý katolický svět. My jsme využili přestávkový čas téhož dne, abychom se setkali v jezuitské kapli. V duchu jsme se spojili s úmyslem papeže a společně jsme se mnohými hlasy modlili ta slova, která František pronášel ten večer. V ten čas totiž celá církev volala stejným tónem, aby vložila tyto dva ubohé národy do Srdce Panny Marie.

+ Radim Kuchař