ROZHODNUTÍ O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za oznámená. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.sgv.cz v sekci „UCHAZEČ/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ“ a na vstupních dveřích do budovy gymnázia. 
Uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit ke studiu ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou, výjimkou je případ, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí předáno osobně do rukou zákonného zástupce ve dnech 2. a 3. května v kanceláři školy, nebo následně 4. května zasláno poštou. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
FORMULÁŘE:
ODVOLÁNÍ_VZOR
ZPĚTVZETÍ-ODVOLÁNÍ_VZOR

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 najdete zde: Kritéria PŘ 2022-23